از زمانی که انسان موفق به بکارگیری‌ مفرغ‌ در‌ زندگی روزمره بجهت سـاخت ابـزار گردید عـصر مفرغ شکل گرفت و در مواقع‌ شروع‌ فـعالیت‌ ریـخته‌گری نـیز از این زمان آغاز شد،با‌ دستیابی به این صنعت‌ با‌ اهمیت بمرور دیگر صنایع پا گرفته‌ و آغاز به فعالیت نمودند تا اینکه انسان توانست ادعا نـماید کـه ابـزارساز است و قابلیت‌ بکارگیری‌ آنرا داراست.امروزه‌ صنعت ریخته‌گری در تمامی‌ ممالک‌ از‌ اعـتبار بسیار بـالایی برخوردار‌ می‌باشد‌ و حرف اول‌ تمام صنایع‌ را‌ بدون انکار این رشته ما در می‌زند و بعبارتی در یک کلام کالبد صنایع‌ کشور بدوا‌ و تمامی اجـزاء آن قـطعا بـا ریخته‌گری امکانپذیر‌ بوده‌ و هست‌ که‌ این‌ مهم‌ برای تمامی کسانی که‌ دسـتی در صنایع دارند بدون نیاز به هیچگونه استدلالی گویاست.

ریخته‌گری در کشور ما عموما به صورت‌ سنتی‌ طی‌ طریق می‌نماید و بعضا تعدادی‌ واحد به‌ صـورت‌ کـلاسیک‌ مـشغول‌ فعالیت‌ هستند‌ که مجموعا می‌توان‌ چنین‌ ادعا نمود که‌ کلیه قطعات ماشین‌آلات سـبک و سـنگین، آبرسانی،گازرسانی،مخابرات،کشاورزی، صنعت نفت،برق،بهداشتی،ساختمانی و بالاخره دفاعی که شامل صدها هزار نوع‌ قطعات‌ مختلف‌ و متنوع می‌باشد توسط تعداد حدود 0052 واحد ریخته‌گری‌ بـا‌ آلیـاژی‌های‌ مختلف‌ در‌ حـال‌ تولید‌ می‌باشد.بعبارت دیگر میزان تولید قطعات چدنی و آلیاژی مختلف‌ آن حدود 0021 تن،آلومنیوم و آلیاژهای‌ مختلف آن 002 تـن و مـفرغ،مس،قلع و بـرنز و آلیاژهای مختلف آن 003 تن در روز‌ را شامل می‌شود که دارای ارزش افزوده قابل‌ توجهی چه در این رشته و چه در شکلهای‌ بعدی شـامل تـکمیل کـاری در کارگاههای دیگر می‌باشد.

تعداد افراد ماهر شاغل در این صنعت‌ حدودا بالغ بر 0008‌ نفر،نیمه‌ ماهر و کوره‌دار 0005 نفر و کارگر زبـردست نـیز 0005 نفر است که در مورد نخست عموما این افراد دارای تجارب بالای بیست سال در این رشـته صـنعتی هـستند که در مجموع نیروی‌ صنعتی‌ قابل‌ توجهی برای کشور می‌باشند.

بطوری که اشاره شد صنایع کشور به‌ صورت زنـجیره‌ای وابـستگی مشهود و ملموسی‌ به این رشته مادر دارند و تاثیرگذاری نیروی‌ انسانی شاغل‌ در‌ این رشته و همچنین جـایگاه‌ تولیدات‌ آنـها‌ در دیـگر صنایع قابل ترسیم‌ خواهد بود.

با در نظر گرفتن تنوع تولید قطعات‌ ریخته‌گری(که شامل قطعاتی کمتر از یکصد گرم حدودا تا ده تـن مـی‌باشد)که نهایتا تبدیل‌ به‌ ماشین‌آلات‌ و دستگاههای واسطه‌ای برای‌ تولید‌ و یا مصرف می‌گردند می‌توان میزان‌ صرفه‌جویی ارزی ایـن واحـدها را مـجموعا در سال بیش از حدود یکصد میلیون دلار ذکر کرد و تنها برای روشن شدن اذهان می‌توان به‌ تولید لوازمات آبـیاری بـرای کـشاورزی‌ و شیرآلات‌ بهداشتی،آب و گاز و غیره که تا کمتر از دو دهه قبل با خروج مقادیر قـابل‌ توجهی ارز وارد کـشور می‌شد اشاره نمود.

این واحدها با تمام اهمیت خود و نقش‌ حیاتی که ایفاء‌ می‌نماید‌ از نظر‌ ارزبری دارای‌ بار اندکی بـرای کـشور هستند و مواد اولیه‌ مصرفی بیش از 08 درصد آنها در داخل‌ کشور تامین‌ می‌گردد که عمدتا از مـواد بـازیافتی‌ است و به صورت سنتی تهیه،طبقه‌بندی‌ و جداسازی‌ و در نهایت ذوب مـی‌شود کـه اگـر بتوان مسئولان محترم را متقاعد نمود که از صدور مـواد اولیـه خام جلوگیری ‌‌شود‌ با تغییر شکل این مواد به قطعات مهم صنعتی که مـسلما دارای ارزش افـزوده در‌ خود‌ توجهی‌ نیز

تعاون » شماره 66 (صفحه 73)

خواهد بود.و با ایـن کـار ضمن کـمک بـه‌ شکوفایی ایـن رشته صنعتی بسیاری از نیازهای صنایع دیـگر‌ نـیز قابل تامین می‌باشد.

صنعتگران این رشته با تمام اهمیت خود برای کشور متاسفانه در‌ کنار رشـته‌های هـمگن‌ خود درگیر‌ مشکلات‌ دست و پاگیری هستند که تـوجه خاص مسئولان مربوطه را جـهت رفـع‌ و یا بهبود وضعیت آنها می‌طلبد.

1-روشن شـدن وضـعیت مالیاتی و برخورداری از معافیت‌های آن به عنوان‌ مساعدت و تشویق برای پیشرفت صنعتی‌ اینگونه مشاغل‌ سخت‌کار.

2-رفع مشکلات بیمه‌ای کارگاهها.

3-مساعدت‌های لازم بـه جـهت طرح‌ انتقال به شهرکها تا زمـان بـه نـتیجه رسیدن و مستقر شـدن در مـحل‌های تعیین شده.

4-امکان برخورداری از تسهیلات ریـالی‌ جهت رفـع معضلات.

5-به دلیل تاثیرگذاری و نقش‌ مهم‌ ریخته‌گری‌ و پویا نمودن آن حمایت‌های ویژه‌ دولت در موارد فوق و مساعدتهای مطلوب‌ جهت رفع دیـگر مـشکلات دست و پاگیر ضروری است.

6-تاسیس و شکل‌گیری کارخانه‌ای جهت‌ تهیه آنـالیزهای مـختلف فلزات رنـگین(بغیر از آلومـینیوم)نظیر انـواع آلیاژی‌ برنزی‌ و قلع و مـس و آلومینیوم و شمشهای برنجی جهت‌ تولید قطعات بهداشت،ساختمانی و مخصوصا قطعاتی که احتیاج به سختی و کشش و هدایت‌ برق داردند(مانند دنـده‌های مـختلف گیربکس) برای واحدهای تابعه و صنایع‌ وابسته‌ بـسیار ضروری اسـت زیـرا ایـن واحـدها به دلیل اسـتفاده‌ از قـراضه‌جات بجای مواد اولیه خام و فقدان‌ اینگونه آنالیزها با توجه تجارب و زحمات‌ فراوان متاسفانه امکانات تولید قطعات مطابق بـا استانداردهای لازم بـرایشان‌ بـسیار‌ دشوار می‌باشد.

بقیه از صفحه 92 4-سازمام بهزیستی کشور‌ کل‌ یا‌ قـسمتی از سـهم آورده اعـضاء تحت پوشـش خـود را در صـورت عدم وجود استطاعت مالی اعضاء از محل منایع سازمان(در صورت وجود امکان‌ مالی)تامین‌ و در اختیار تعاونی قرار خواهد داد.سایر اعضاء موظفند سهم‌ آورده‌ را شخصا تامین نمایند.

5-با توجه به تامین کـل یا قسمتی از سهم آورده اعضاء مددجو و توانجو توسط سازمان بهزیستی آن‌ سازمان‌ می‌تواند‌ در اجرای‌ تبصره 1 ماده 66 اساسنامه تعاونیهای تولیدی در تعاونیهای‌ یاوران‌ نماینده‌ای برای نظارت و بازرسی تعیین نماید.

6-وزارت تعاون مساعدت لازم را جهت تامین اعتبار مورد نـیاز تعاونیهای تـولیدی و خدماتی‌ یاوران‌ از محل تبصره 3 قانون بودجه‌ سال 5731 و سایر منابع معمول‌ خواهد‌ داشت.

7-جهت استفاده از تبصره 3 و سایر تبصره‌های حمایتی از بخش‌ تعاون در سنوات آتی در قانون‌ بودجه‌ کل‌ کشور و بهرمند شدن این‌ تعاونیها از تسهیلات مربوط به ایـثارگران(تخفیف سـود و کارمزد‌ و تعیین‌ سهم‌آورده)وزارت تعاون و سازمان بهزیستی کشور پیشنهادات لازم را به مرجع ذیربط ارائه خواهند نمود.

8-وزارت تعاون‌ آموزشهای‌ توجیهی و تخصصی مورد نیاز این‌ تعاونیها را با همکاری سازمان بهزیستی انـجام خـواهد داد.

9-مادامی که‌ اتحادیه تعاونیهای یاوران تـشکیل نـشده است، تعاونیهای مزبور می‌توانند برحسب نوع فعالیت در اتحادیه‌های‌ ذیربط‌ موجود‌ عضو‌ گردند و از مزایای قانونی آنها بهره‌مند شوند.

01-کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت تعاون و سازمان‌ بهزیستی‌ تشکیل می‌گردد تا ضمن تهیه آیـین‌نامه و دسـتور العمل‌های‌ لازم به روند تـشکیل،و فـعالیت‌ تعاونیها‌ نظارت‌ نمایند و جلسات این‌ کمیته حد اقل ماهی یکبار منعقد خواهد شد.