امروزه استفاده از دانش کنترل به جزئی جدایی‌ناپذیر از زنـدگی روزمره‌ و فعالیت‌های بخش‌های صنعتی،اداری‌ و برنامه‌ریزی‌ جوامع تبدیل شده است.کنترل از لحاظ لغوی به‌ معنی مـحدود کردن و در اختیار گرفتن هـدفمند اسـت.در این کار حین عملیات رساندن سیستم به هدفی خاص،برخی ویژگی‌های‌ سیستم نیز تحت نظارت قرار گرفته،سعی می‌شود‌ تا این مقادیر از لحاظ کمی یا کیفی بهینه باشند(و انرژی نیز به صورت بهینه‌ مصرف شود).با پیـشرفت‌هایی که در دانش ایجاد سیستم‌های‌ سرمایش و گرمایش صورت گرفته است،با وجود پیچیدگی این‌ فرآیندها و وجود‌ مقادیر‌ متنوع اندازه‌گیری و کنترل در آن‌ها، استفاده از دانش کنترل پیشرفته و هوشمند در این سیستم‌ها اجتناب‌ناپذیر است.مثلا به منظور کنترل دمای یک یخچال، بایستی بـه ایـن موارد دقت شود:نحوه‌ی عکس العمل دمایی‌ هوای‌ داخل‌ آن در برابر انتقال انرژی حرارتی به خارج سیستم در طول زمان معین،تأخیر بین ارسال فرمان ایجاد سرما تا سرمایش‌ واقعی در سیستم،محدودیت مبدل‌های حرارتی و کمپرسورها در میزان انـتقال انـرژی به‌ محیط‌ خارج،نوع پاسخ حسگر دما و عملگرهای مورد استفاده در کنترل بخش‌های مختلف یخچال. در این مثال در حین کار یک سردخانه کنترل دما،کنترل فشار، کنترل رطوبت،رطوبت‌گیری و دیفراست کردن از مواردی‌ هستند که‌ بایستی‌ بـه‌ صـورت برنامه‌ریزی شده و کنترل‌ شده، تحلیل‌ شوند.استفاده‌ از سنسورها،عملگرها،شیرهای کنترل‌ و طراحی کنترل‌کننده‌ها نیاز به دانشی متنوع از چند زمینه‌ی‌ مختلف الکترونیک،کنترل و مکانیک در سیستم‌های سیال دارد. لذا داشتن دانش‌ کافی‌ در‌ تمام این زمینه‌ها برای یک طراحی‌ مناسب ضـروری اسـت..