صنایع‌ پروفیل آلومینیوم و صنایع‌ وابسته

اصولا فلز آلومینیوم از نظر اینکه فراوان‌ یافت می‌شود و بعد از سیلیس فراوان‌ترین‌ عنصر روی زمین است‌ به‌ هرکاربردی‌ که‌ بتواند گرفته مـی‌شود و تـداوم آن کـار‌ را ضمانت‌ می‌کند‌ و چون‌ آلیاژهای‌ آن بـا سختیهای مـختلف بـه جای فولاد،چوب، پلاستیک،مس،ورقها سلولزی و غیره‌ قابلیت کاربردی دارد و با توجه به چکش‌خور بودن،سبک بودن وزن مخصوص و درجات‌ مختلف سختی دو انعطاف‌پذیری و ارزان بودن‌ نسبی‌ آن در کلیه شئون زندگی راه یافته و تقریبا هـرانسانی در هـرموقعیتی از مـقداری‌ آلومینیوم استفاده می‌کند.

عمده مصارف آن در کشور ما در حال‌ حاضر عبارتنداز:

ریخته‌گری:

-صنعتی که حدود 51 تـا 02 هـزار نفر بطور‌ مستقیم‌ و همین تعداد بطور غیر مستقیم از این رشته امرار معاش می‌کنند،در حال حاضر حدودا پنج هزار کارگاه ریخته‌گری سـنتی در کـشور وجـود دارد که هرکدام بین 3 تا 5 نفر کارگاه دارند‌ و می‌توان گفت که حـد اقل در هر کارگاه 3 نفر مشغول بکارند.

مشاغل وابسته به آن:

-فروشندگان قطعات ریخته‌گری‌ آلومینیوم که مصارف خانگی دارد مثل قاشق، گوشت‌کوب،بیفتک‌کوب و امثال‌ آن.

-فروشندگان قطعات مصرفی در ساختمان‌ مثل‌ دربـ‌ فـاضلاب،جعبه فـیوزبرق، دستگیره‌های مختلف و کاربردهای دیگر.

-فروشندگان قطعات اتومبیل و صنایع‌ مربوط به این گروه.

-جمع‌آوری‌کنندگان ضایعات از زباله‌ها، جمع‌آوری‌کنندگان ضایعا از گـاراژها، اوراق فـروشها،منازل و دوره گردها،مسئولین‌ وسائل حمل‌ و نقل ضایعات،محصولات و دیگر سرویسها‌ را‌ نیز باید نام برد که جمع این‌ گروه از جمع‌آوری‌کنندگان ضایعات تـا توزیع‌کنندگان مـحصولات و کـارگران‌ سرویس‌دهندگان به ریخته‌گریها را می‌توان به‌ گروهی حدود ده هزار نفر تخمین زد.

ریخته‌گریهای تحت فشار و ریخته‌گریهای ویژه:

-این گـروه‌ بـا‌ پراکـندگی کمتری مشغول‌ کارند و حدود 21 کارگاه ریخته‌گری مستقل‌ در سطح کشور وجود دارد و حدود 03 ریخته‌گری با وضع فـوق ولی تـحت پوشـش‌ کارخانجات دیگر مثل سازندگان وسائل‌ الکتریکی برای منازل و امثال‌ آن‌ وجود دارند که‌ در این کارگاهها نیز حـدود 0052 نـفر اشتغال دارند و 005 نفر نیز به این گروه‌ سرویس می‌دهند مواد‌ اولیه این کارگاهها یا از کـارخانجات بـزرگ تـولید شمش تامین می‌شود و یا‌ اینکه‌ خود‌ بایستی مواد مصرفی را با دانش‌ ناقصی که در این مـورد در کـشور وجود دارد

تعاون » شماره 66 (صفحه 64)

بطور خیلی ابتدایی تهیه ‌‌کنند‌ و سرانجام اینکه‌ یا از تنها کارخانه تولید داخلی که بـراساس‌ ضوابط مـورد قـبول جهان‌ در‌ داخل‌ کشور کار می‌کند(ایرالکو)بدست آورند و یا از منابع‌ خارجی وارد کنند.

پروفیل سازی

-در حال حاضر بیش از 52‌ کارخانه با ظرفیت فشاردهندگی 0021 تن بـه بـالا و بیش‌ از 061 کارگاه با ظرفیت‌ فشاردهندگی کمتر از 0021 تن‌ در‌ ایران حضور دارند که جـمع‌ تولید آنـان در سـال به حدود 00006 تن‌ پروفیل خواهد رسید و این درحالی است که‌ تاکنون هرگز کل تولیدات این کارگاهها بهره‌برداری نـشده است.

-کارکنان ایـن بـخش از تولید،حدود 0006 تا‌ 0007 نفر بطور مستقیم و بیش از 000001 نفر بطور غیرمستقیم می‌باشند که‌ به ایـن گـروه کارکنان آبکاری و رنگ کاریهای‌ پروفیل اضافه می‌شوند.

-در ایران حدود 021 آبکاری و رنگ کاری بزرگ و کوچک وجود‌ دارد‌ که‌ هرکدام حدود 5 کـارگر را بـطور متوسط در استخدام دارند و سپس فروشندگان و بنکداران‌ پروفیل هستند که خود یک گروه حـدود 0051 نـفری را در ایران دربرمی‌گیرند.درب‌ و پنجره‌سازان و کارگران آنها نیز‌ حـدود 0004‌ تـا 0005 نـفر در ایران هستند و به این‌ گروه 2%از کارکنان صنعت سـاختمان کـه کار آنها مستقیم با کار این گروه بستگی دارد اضافه‌ می‌شوند این گروه عبارتند از:یراق فـروشان، شیشه‌فروشان و شـیشه‌برها‌ و امثال آنها مواد اولیه‌ پروفیل بـیلت و شـمش و ضایعات آلومـینیوم‌ است کـه بـجز کارخانه ایرالکو حدود 0051 نفر به تـهیه مـواد اولیه و توزیع آن برای‌ کارخانه‌ها و کارگاههای پروفیل سازی‌ سرویس‌ می‌دهند،به‌ گروههای‌ فوق رانندگان‌ (به تصویر صـفحه مـراجعه‌ شود) وسائل‌ نقلیه‌ که حمل مواد،محصولات و جـابجایی آنها را از یک مرحله تـولید بـه مرحله‌ دیگر و در آخر به سرکارها بـرای نـصب به‌ عهده دارند‌ اضافه‌ می‌شود‌ و این گروه حدود 004 نفر بطور دائم تخمین‌ زده‌ می‌شوند.

پروفیل آلومینیوم مـصارف دیـگری مانند دستگیره،لیه‌میز،یراق‌آلات اتوبوس، یراق‌آلات یخچال،اجاق‌گاز،قاب‌عکس، میز و مبلمان و امـثال آن را هـم دارد کـه جمع‌ آنها در ایران‌ بـه‌ بـیش‌ از 01%کل تولید پروفیل نخواهد رسـید و بـرای کسانی که در جاهای‌ مختلف محصولات مزبور را استفاده‌ می‌کنند گروهی حدود 051 نفر بطور دائم‌ مشغول کار هستند.

کابل:

-کاربرد دیـگر فـلز آلومینیوم در کابلهای‌ برق‌ بخصوص‌ کابل‌ فشار قـوی و هـوایی برق‌ است کـه بـدلیل سـبک بودن وزن مخصوص‌ ضریب‌ رسانایی‌ و غـیرقابل نفوذ بودن سطح‌ اکسیده شدن آلومینیوم برای اکسیداسیون‌ بیشتر تا به حال کارآراترین کابل هوایی بوده‌ است‌ و مـیزان‌ تـولید آن در ایران سالیانه بین‌ 03 تا 04 هزار تـن بـوده و کـسانی‌ کـه‌ بـا محصول فوق سروکار دارنـد و از تـولید و کاربری آن امرار معاش می‌کنند حدود 0004 نفر‌ می‌باشند.

نوردکاری:

-در ایران‌ یکی از بزرگترین کارخانجات‌ نورد به نام آلومینیوم پارس وجود دارد که‌ محصول آن بـا کـارخانه‌های‌ مـشابه‌ خارج قابل‌ رقابت است و تولید آن در سال از حد 00002 تـن اسـت و حـدود‌ 0051‌ نـفر کارکنان مـستقیم آن هـستند و حدود 005 نفر نیز از کاربری محصولات آن کارخانه ارتزاق‌ می‌کنند،محصولات‌ این‌ کارخانه ورق با ابعاد و ضخامتهای مختلف فویل آلومینیوم برای‌ مصارف خانگی و بهداشتی و صنعتی‌ و بسته‌بندی‌ می‌باشد که کارخانه‌ها و کارگاههای‌ دیگر بعضی از محصولات این کـارخانه را بعنوان مواد اولیه خود مصرف‌ می‌کنند‌ مانند کارخانه ایران رول،کارگاههای ظروف‌سازی، کارگاههای چاپ سیلک که مجموع افرادی که‌ به این کارها‌ مشغولند‌ نیز‌ حدود 004 نفر می‌باشند.

-کارخانه نورد دیگری در اراک مشغول به‌ کار است که گرچه به گـستردگی کارخانه‌

تعاون » شماره 66 (صفحه 65)


آلومینیوم پارسـ‌ نیست‌ ولی خود کارخانه‌ بزرگی است که سالانه قدرت تبدیل حدود 00001 تن شمش به‌ ورق‌ را دراراست و قدرت جذب حدود 0001 نفر پرسنل را در خود دارد.

-کارخانه‌های نورد کوچکتر متعلق به‌ بخش خصوصی‌ مانند‌ ایران مس-گلبرگی و امـثال آن نـیز وجود دارند که تماما در اختیار ظروف سازان‌ هستند،خدمات‌ عمومی و حمل‌ و نقل این کارخانه‌ها نیز‌ تعداد‌ قابل‌ توجهی‌ می‌باشد که در حدود 051 نفر است.

ظروف‌سازان:

-این گروه‌ نیز رقم عـمده‌ای از پرسـنل در اختیار دارند و حد آنها در سـطح کـشور‌ به‌ 00001‌ نفر می‌رسد.این گروه از تامین‌ کنندگان‌ مواد‌ اولیه گرفته‌ تا‌ کارکنان‌ کارگاههای‌ ظروفسازی،دستگیره‌سازی،رنگ،تفلن و فروشندگان محصولات را دربر می‌گیرد.

-از فلز‌ آلومینیوم محصولات دیگری مثل‌ چوب پرده،پوستر،وسایل و امثال آن نیز تولید می‌شود کـه هـریک‌ در‌ بخش صنعتی‌ مربوطه نامبرده شـده اسـت،از آلومینیوم‌ در شیمی و داروسازی نیز‌ استفاده‌ می‌شود که‌ بعلت کم بودن میزان‌ مصرف‌ آن قابل ذکر نیست ولی از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

-به موارد فوق اضافه می‌شود‌ که‌ خط تولید تیوپ آلومینیوم برای خمیرها‌ و پمادهای‌ دارویی‌ و یک خط‌ قـوطی‌های‌ مـخصوص‌ نوشابه و یک کارخانه‌ که‌ از ورق آلومینیوم‌ قوطی و لوله درج جوش تولید می‌کند و جمع‌ پرسنل مشغول در این‌ نوع‌ کارها به 002 نفر می‌رسد.