امروزه با رویکرد شهرهای انسان مدارو حضور پیاده در فضاهای عمومی،نصب تجهیزاتینرده های آهنی در سطح شهر
مانند راهبند یا استاپر رو به افزایش است. به همین دلیل، طرح های جدید بصورت چند
منظوره مورد استفاده قرار می گیرد.
بطور مثال با قابلیت روشنایی / امکان پارک دوچرخه/ترکیب با انواع نرده ها یا بصورت حفاظ
جداکننده مدولارو ...
تيرك ها بعنوان موانع كاربردي براي خودروها و عابرين، و همچنین جدانمودن و شخصیت
نرده/ تيرك/ راهبند
Bollard / Stopper/ Fence
سید رضا حسینی لاهیجی/کارشناس ارشد طراحی صنعتی - دانشگاه تهران
دادن به فضاهاي مختلف شهري بکار میرود و از آنها ميتوان به عنوان
جانشيني بجاي جدولها و يا تر يكب با جدولها استفاده نمود.
از تيرك هاي كوتاه مي توان براي نشستن و يا براي ايجاد روشنايي
در ارتفاع كم در پياده روها و پار يكنگ ها استفاده نمود و در مواردي
بعنوان عامل تزئيني در مشخص كردن محدوده محيط هاي عمومي
استفاده مي گردد.
نرده آهنی حصار:
اغلب در مورادي كه نياز به مانع فيز كيي ايمن با حفظ ديد منظر
شهری باشد مورد استفاده قرار ميگيرد نرده هاي حصار و پرچين را
براي مشخص نمودن محدوده ، ايجاد فضاي خصوصي ، تعريف كي
فضا يا بعضاً ايجاد مانع مورد استفاده قرار مي دهند.
نرده هاي مسير:
نرده به عنوان عنصر محافظ و ايمن در کنار پله ها و جداره های


شهری مورد استفاده قرار مي گيرد.
هرگاه مناطق گل كاري و چمن كاري شده نياز به حفاظت داشته باشند
، مسير عبور عابران پياده را مي توان با استفاده از نردهاي كوتاه مشخص
كنندة مسير ، كنترل وهدايت نمود. نرده و تيرك را به لحاظ تنوع مي توان
به 2 گروه ثابت و متحرك تقسيم نمود که معمولا انواع متحرک بصورت
نصب موقت مورد استفاده قرار میگیرد.
ضوابط فنی:
90 بالاتر از كف پله داشته باشد. در حال كيه اين عدد براي ايمني مي cm 1. نرده پله معمولاً میبایستی ارتفاع ثابتي حداقل
افزايش يابد. m 1/ تواند تا 1
80 بوده و شبكه به گونه اي باشد كه كودكان نتوانند سرخود را از بين نرده ها cm 2. ارتفاع نرده جانپناه بايد حداقل
عبور دهند .
3( درنظر گرفته شود. m( 300cm 3. ارتفاع نرده هاي حصار مي تواند تا
90 مي تواند متغير باشد. cm 4. ارتفاع تيرك برحسب نياز بين 60 تا
20 در cm 5. براي حفاظت از فضاي پياده رو در مقابل اتومبيل ها ، استقرار موانعي مانند تیرک و راهبند حداقل به ارتفاع
از كيديگر توصيه مي شود. m 1/ فاصله 5
50 عرض داشته باشد. cm 6. نوار حاشيه پياده رو براي استقرار تيركها وموانع بايد
7. براي جلوگيري از ورود پياده ها به مكانهاي خطرناك یا فضای محدود کننده ميتوان از تيرك هايي كه زنجير به آنها
30 است . درهر صورت ، نوار حاشيه پياده رو بار كي cm متصل باشد استفاده نمود . فضاي لازم براي استقرار اين نوع حصار
تر از قطر تيرك نبايد باشد .
1 باشد . در m/ 8. فاصله بين تيرك ها در صورت كيه ايجاد مانع براي وسايط نقليه )خودرو( مورد نظر باشد ، بايد حدوداً 5
صورت كيه تيركها بوسيله زنجير يا ميله بهم متصل باشند ، اين فاصله بيشتر خواهد شد.
120 باشد. cm 9. در پار يكنگ ها كه خورو ها پشت به تيركها قرار مي گيرند، ارتفاع مناسب بايد بين 90 تا
10 . در طراحي و ساخت تيرك و نرده ، بايد توجه داشت كه از وجود لبه هاي تيز پرهيز و از ساخت نرده با ارتفاع زياد
اجتناب گردد.
19 38
در طراحي نرده و تيرك بايستي نكات زير مورد توجه قرار
گيرد:
تناسب كلي حجم و فرم :
• هنگامي كه تيرك به منظور تغ يير مسيرعابرين مورد استفاده
قرار مي گيرد، با توجه به ازدحام معبر، بايد از نظر ابعاد ، فرم و
رنگ بنحوي طراحي شده باشد كه براحتي قابل تشخيص بوده
و از تصادف و آسيب عابرين جلوگيري نمايد.
• در طراحي نرده هاي دست انداز پله در صورت طويل بودن
به منظور سهولت در نصب و هماهنگ شدن يا كاهش ارتفاع
، نرده ها و شبكه بين آنها به صورت قطعات مجزا و مستقل
تقسيم و متناسب با ابعاد پله ها پيش بيني مي شوند.
رنگ
• رنگهاي زنده و روشن در بين رنگهاي ديگر ارجحيت داشته
و لازم است كه رنگ نرده ها متناسب و هماهنگ با محيط
باشد.
• استفاده از رنگهاي خنثي بخصوص در زنجير ، براي عابرين
بي توجه يا داراي ضعف بينايي بسيار خطرناك است .
18 39
تطابق با محيط اطراف
• نرده و تيرك مي بايستي از لحاظ فرم ورنگ با محيط اطراف در هماهنگي باشد و بايد در نظر داشت
كه اصولاً نرده ، تيرك و حصار جزئي از مجموعة كفسازي بحساب مي آيند و خصوصيات بصري كف
سازي بايد در هنگام طراحي و انتخاب آنها مدنظر قرار گيرد.
• فرم نرده و تيرك بايستي در بيننده حس )ايستايي / ايمني / زيبايي / كاربرد( را القاء نمايد.
• نرده و تيرك بايد به گونه اي قرار گيرد كه مزاحم نباشد و مسير مفيد پياده رو را نگيرد.
• در محلهايي كه براي جلوگيري از عبور موتور سواران نصب مي گردد نبايد طوري قرار گيرد كه
مانع عبور افراد ويلچري گردد.
• روش استقرار نرده و تيرك نبايد هيچگونه مزاحمت و تخريبي براي فضاي سبز، باغچه ها و درختان
ايجاد كند.
• نصب نرده و تيرك نبايدمانع ديد علائم راهنمايي و رانندگي گردد.
• نرده و تيرك بايد در محلي نصب گردد كه محل عبور دائم آب و فاضلاب نباشد .
• نصب نرده جانپناه در حاشيه جویهاي عميق و نهرها و رودها در داخل حريم شهر و براي تف كيك
فضاهاي امن كودك در پارك ها و فضاهاي تفريحي توصيه مي گردد.
• نصب نرده در دو طرف پلهاي روي مسير مسيلها و پلهاي عابر پياده الزامي است .
استفاده از الگوهاي طراحي سنتي و خاطره انگيز ، جلوه خاصي به طرح داده و تعلق خاطر از نظر
بصري در محيط ايجاد مي نمايد.
17 40
• نرده و جداكننده مي تواند داراي قابليتهاي زير نيز باشد:
1.محلي براي نصب سطل زباله،
2. نوعي لابي و نشيمن خياباني براي محل قرار، گفت و گو و ...
3. امكانات اوليه خياباني )تلفن، بليط فروشي ...(
4. محلي براي نصب پوسترو تبليغات و اطلاعيه ها
5. تر يكب با فضاي سبز براي جلوه بخشي به فضاي اطراف
6. طراحي كامل اجزا همراه با تمام كننده ها/ دروازه ها/ ورودي و
خروجي/ دستگيره ها و ...
7. ايجاد موانع تجمع مزاحمان شهري و متكديان