حفاظ ساختمان،حفاظ بوته ای ،حفاظ شاخ گوزنی،حفاظ روی دیوار

 

حفاظ روی دیوار، حفاظ ساختمان ،حفاظ بوته ای  و حفاظ شاخ گوزنی

انواع حفاظ را میتوان به دو دسته تقسیم کرد که عبارتند از: گروه اول: حفاظهای قدیمی نیز های که در چند مدل از جمله فرفورژه، آبشاری و ... ساخته م یشده که امروزه کاربرد خود را به خاطر نواقص بسیار و غیر قابل ایمن بودن از دست داده که برخی از نواقص آن عبارتند از :

 

به راحتی و در اندک زمانی قابلیت تخریب داشته و براحتی م یتوان از آن عبور کرد.ساختار حفاظ نیز های صرفا دارای تعدادی می لگردهای عمودی است که در کنار هم قرار گرفت هاندکه با اهرم کردن میان میل هها،آن را براحتی باز م یکنند و یا با دو برش ساده معبری ایجاد کرده و براحتی و با کمترین آسیبی از آن عبور میکنند.

 عدم تراکم بالا: در یک متر این حفاظ حداکثر ۲۰ نوک تیز وجود داردکه البته هیچکدام از این نو کها تیز نبوده و فقط توسط تکهای برش خورده ورق آهنی شبیه سازی شده است.

 عدم زیبایی: زیبا نبودن این حفاظ تا جایی پیش رفته که در عرف آن را به زندان مثال م یدهند.

گروه دوم: حفا ظهای نسل جدید که توسط مجموعه حفا ظسازان برتر برای اولین بار در ایران طراحی و ساخته شد که به حفاظ بوته ای یا شاخ گوزنی نامیده میشود. مزایای حفاظ های این شرکت را میتوان به ترتیب زیر ذکر نمود.

 نوع نوک تیز: تنها نوک برنده ای که م یتواند بدون واسطه نقش یک حافظ منافع تمان عیار را برای شما ایجاد کند این نوع نوک تیز م یباشد.که ساختاری مخروطی شکل داشته و در مراحل تولید بصورت فورجی (البته گرم کار) فر مدهی و تیز م یشود.

 تعداد نوک تیز: درهر متر این حفاظ حداقل ۱۴۰ نوک تیز موجود م یباشد که در جوانب و جه تهای مختلف قراردارد.

 مدل چینش: تمام می لگر دهای بکار رفته در محصول به چپ و به راست، به طرفین ،به سمت جلو و عقب و با محاسباتی کاملا مهندسی قرار گرفت هاند که به این ترتیب چینش امکان عبور را غیر ممکن میکند. تا جاییکه با توجه به پهنای حفاظ که بعضا به ۷۰ سانتتی متر میرسد باز هم قطعات به گونه ای چینش یافته اند که امکان قراردادن هرگونه شی بر روی حفاظ و عبور از آن کاملا غیر ممکن ساخته است.

 نظر به اینکه کلیه میلگردهای بکار برده شده شامل چندین خم میباشند از لحاظ محاسبات فیزیکی دارای استقامت بسیار بالاتری نسبت به یک میلگرد صاف دارند.

فرم خم ها: خمها به گونه ای ماهرانه دارای خمی منحنی شکل میباشند. و شکسته نیستند و این موضوع از دو منظر قابل تامل است

الف: خمی که به شکل منحنی میباشد از لحاظ استقامت در میلگرد و عدم شکستگی در محل خم دارای استقامت فوق العاده بیشتری میباشند.

ب: از لحاظ زیبایی در ۲ نوع نمونه مورد بررسی خمهای منحنی شکل دارای زیبایی چشم نوازتری میباشند

۶- شکل هندسی حفاظ: ساختار این حفاظ در عرض شبیه یک ۵ ضلعی نامنظم م یباشد که این ساختار باعث میشود که الف: عدم وجود هرگونه فضای خالی بر روی سطح دیوار (که معمولا در دنیا حدود ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر م یباشد )

ب: عدم وجود هرگونه فضای مناسب روی سطح بالایی حفاظ روی دیوار جهت مانور و عبور از آن.

۷- زیبایی: و نهایتا تنها عاملی که باعث ابداع این حفاظ توسط این مجموعه شد زیبایی آن است. که البته در چند ماه اخیر ابداعاتی جدید نظیر نور پردازی و گل آرایی این حفاظ (توسط این مجموعه) به زیبای های چشم نواز آن افزوده است.

 

شماره تماس : 09126215957